Generelle vilkår for medlemskap i L&F Learning

Gjelder fra og med 30.06.23

1. GENERELT

Nedenstående vilkår kommer til anvendelse mellom den bedriften («medlemmet») som er navngitt i avtalen («medlemsavtalen») og L&F Learning. Disse vilkårene er en integrert del av medlemsavtalen. I tillegg til medlemsavtalen vil medlemmet også være bundet av særskilte vilkår som til enhver tid måtte gjelde for øvrige tjenester og tilbud.

2. MEDLEMSKAP I L&F LEARNING

2.1. Medlemskap i L&F Learning kan tegnes av myndige personer

2.1.1. Ikke har utestående gjeld tilknyttet tidligere medlemskap i L&F Learning.

2.1.2. Ikke tidligere har blitt utestengt fra L&F Learning.

2.1.3. Ikke har opptrådt klanderverdig i forbindelse med tidligere medlemskap i L&F Learning.

2.2. Medlemmet får tildelt en digital profil på www.landfcg.com. Profilen er L&F Learning’s eiendom, og disponeres personlig av medlemmet. Profilen kan ikke overdras eller lånes bort. Ved avslutning av medlemskapet skal medlemmet uten ugrunnet opphold slette  profilen.

2.3. Medlemskapet gjelder fra og med startdatoen angitt i medlemsavtalen.  

2.4. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre enn medlemmet.

2.5. Medlemskapet gir medlemmet rett til å trene og bruke plattformen slik angitt i medlemsavtalen. Videre har medlemmet rett til å benytte seg av tilgjengelige tilbud i henhold til gjeldende vilkår.

2.6. L&F Learnings til enhver tid gjeldende medlemskap, konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, fremkommer på vår nettside

2.7. Oppgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid oppgradere sitt medlemskap for å få tilgang til flere kurs, konsepter og tilleggstjenester i samsvar med L&F Learnings til enhver tid gjeldende tilbud. Oppgraderinger trer i kraft med umiddelbar virkning.

2.8. Nedgradering av medlemskap: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sitt medlemskap for å redusere tilgang til kurs, konsepter og tilleggstjenester. Nedgraderinger trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

2.9. Medlemmer som innehar et medlemskap som L&F Learning ikke lenger tilbyr, vil ved endring av medlemskap, bli overført til L&F Learning til enhver tid gjeldende medlemskapstruktur.

2.10. L&F Learning vil alltid kunne garantere tilgjengelig plass på treningsaktiviteter mv., hvor deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

2.11. L&F Learning vil så langt det lar seg gjøre å tilpasse tilbud og åpningstider i samsvar med medlemmenes ønsker og atferd. Det vil til tider kunne bli holdt stengt eller inneha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis vedlikeholdsarbeid og Force majeure (slik definert i punkt 9.1).

2.12. Rabattordninger

2.12.1. Student

Studenter tilbys den til enhver tid gjeldende rabattsats ved tegning av medlemskap. Studentrabatten forutsetter at personen ved innmelding, og deretter årlig, fremviser gyldig student dokumentasjon. Når vilkårene for studentrabatt ikke lenger er tilstede, vil medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang. 

2.13.2. Bedrift

2.13.2.1. Ordinær bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en ordinær bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom L&F Learning og den aktuelle bedrift, så lenge medlemmet er ansatt i bedriften. Medlemmet plikter å varsle L&F Learning dersom medlemmets arbeidsforhold opphører. Når vilkårene for ordinær bedriftsavtale ikke lenger er tilstede vil medlemsavgift oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.13.2.2. Subsidiert bedriftsavtale

Medlemmer som er registrert med en subsidiert bedriftsavtale kan ha rett til rabattert pris i henhold til særskilt avtale mellom L&F Learning og den aktuelle bedrift, så lenge medlemmet er ansatt i bedriften. Bedriften plikter å varsle L&F Learning dersom medlemmets arbeidsforhold opphører. Etter mottak av varsel plikter L&F Learning senest innen én (1) måned å informere medlemmet skriftlig om at vilkårene for subsidiert bedriftsavtale ikke lenger er til stede, hvoretter medlemmet vil bli ny fakturamottaker for medlemsavgift. Medlemsavgiften vil samtidig oppjusteres til listepris. Medlemskapet vil deretter løpe videre frem til medlemmet aktivt benytter seg av sin oppsigelsesadgang.

2.17 SATS Rewards

Som medlem i L&F Learning er du automatisk med i vårt fordelsprogram, L&F Learning Rewards. En beskrivelse av programmet og dets innhold er til enhver tid tilgjengelig på våre nettsider.

3. BETALING AV MEDLEMSKAP

3.1. Medlemmet skal betale medlemsavgift, innmeldingsavgift og eventuelle øvrige avgifter i henhold til L&F learnings til enhver tid gjeldende priser. 

3.2. Medlemsavgiften forfaller til avtalt tidspunkt, unntaksvis ved oppstart, hvor særskilte vilkår gjelder. Medlemmet er ansvarlig for å påse at medlemsavgiften betales til forfall og må kontakte L&F Learning dersom betalingsgrunnlaget ikke er mottatt.

3.3. Ved bruk av automatisk betalingstjeneste er medlemmet selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse om trekk av medlemsavgift til L&F Learning. 

3.4. Dersom medlemmet ikke betaler innen forfall, uavhengig av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling vil L&F Learning kunne kreve dekket omkostninger og renter etter inkassoloven, forsinkelsesrenteloven og annen gjeldende lovgivning.

3.5. Dersom medlemmet har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sin medlemsavgift under avtaletiden. En eventuell endring av medlemsavgiften kan L&F Learning først gjøre gjeldende etter utgangen av bindingstiden, med mindre medlemmet selv ønsker å foreta endringer i eksisterende medlemskap. For de tilfeller hvor medlemmet innehar en særskilt rabattordning med L&F Learning og rabattordningen opphører på et tidspunkt hvor medlemmet fortsatt er underlagt binding, har L&F Learning ensidig rett til å oppjustere medlemsavgiften til listepris.

3.7. Medlemmet skal ikke betale medlemsavgift dersom: 

3.7.1. Medlemskapet er fryst i henhold til kapittel 6. 

3.7.2. L&F Learning har sagt opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning i henhold til punkt 7.7. 

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet plikter å:

4.1.1. Gjøre seg kjent med og følge L&F Learnings til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler (generelle). 

4.1.2. Informere L&F Learning ved endring av kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.1.3. Informere L&F Learning om forhold som medfører at medlemmet ikke lenger har rett til rabattert medlemskap. Melding skal gis uten ugrunnet opphold.

4.2. Tap av tilgang på digital profil skal snarest meldes til L&F Learning. SATS vil deretter sperre profilen og sette opp en ny profil. 

4.3. Medlemmet er ansvarlig for å innloggingen til profilen  på en slik måte at det ikke blir misbrukt av andre. Mistanke om misbruk skal snarest meldes til L&F Learning.

4.4. Medlemmet gis tilgang til L&F Learning's andre digitale tjenester gjennom sin personlige profil. Medlemmet må ikke gi andre fysiske eller juridiske personer tilgang til disse tjenestene gjennom deling av innloggingsinformasjon mv.

5. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNING OG KOMMUNIKASJON

5.1. I forbindelse med medlemskapet vil L&F Learning behandle personopplysninger om medlemmet. Informasjon om hvordan SATS behandler opplysninger om medlemmet, og medlemmets personvernrettigheter, finnes i vår personvernerklæring.

5.2. Generell informasjon fra L&F Learning om medlemskapet vil primært bli sendt til e-postadressen eller postadressen som medlemmet har oppgitt.

6. FRYS AV MEDLEMSKAPET

6.1. Medlemmet kan søke om å fryse medlemskapet sitt i L&F Learning. «Frys» betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode.

6.2. Gjeldende vilkår for frys av medlemskap vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside.

6.3. Søknadsskjema for frys av medlemskap finnes på vår nettside

6.4. For de tilfeller hvor medlemmet er underlagt bindingstid, vil denne forlenges med det antall dager som er fastsatt i innvilget vedtak om frys.

6.6. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre på de betingelser som følger av medlemsavtalen. Hvis medlemmet avslutter medlemskapet underveis i fryseperioden gjelder således én (1) måneds oppsigelsestid etter avsluttet frysperiode. Oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

6.7. Ved behov for gjentagende frysing av medlemskap må medlemmet selv registrere nytt søknadsskjema for ønsket fryserperiode. Ved forlengelse av frys må søknaden være levert innen utløpet av endt frysperiode.

6.8. Ved innvilgelse av frys av medlemskap, vil L&F Learning kunne kreve at medlemmet betaler et rimelig administrasjonsgebyr i henhold til L&F Learning til enhver tid gjeldende priser.

7. OPPSIGELSE OG ENDRING AV MEDLEMSAVTALEN

7.1. Medlemmet har rett til å avslutte medlemsavtalen (angrerett) ved å gi melding til L&F Learning innen to (2) uker etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 20. Medlemmet kan benytte angreskjema som er tilgjengelig på vår nettside.. Ved benyttet angrerett vil forskuddsbetalte avgifter tilbakebetales. Medlemmet må selv kunne dokumentere at angreretten er utøvd i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

7.2. Medlemskapet kan avsluttes når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold i henhold til punkt 2.6. Oppsigelsestiden er én (1) måned, og oppsigelsen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned.

7.2.1. For nedgradering av tilleggstjenester gjelder oppsigelsestid på én (1) måned. Nedgraderingen trer i kraft etter utløpet av påfølgende måned i henhold til punkt 2.11.

7.3. Oppsigelse av medlemskap kan administreres av medlemmet selv, via den personlige profilen på landfcg.com. Alternativt kan oppsigelsen meddeles via e-post, kontaktskjema, brev eller telefon. L&F Learning vil innen to (2) uker etter mottak av oppsigelsen bekrefte skriftlig at denne er registrert via e-post eller brev. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.4. Medlemmet kan i visse situasjoner søke om å avslutte medlemskapet selv om bindingstiden ikke er utløpt. Medlemmet må i så tilfelle dokumentere at det foreligger særskilte uforutsette omstendigheter utenfor medlemmets kontroll. Videre må de angitte omstendigheter være årsaken til at medlemmet blir forhindret i å benytte medlemskapet. Søknad om oppsigelse må være skriftlig og sendes til L&F Learning uten ugrunnet opphold etter at omstendighetene inntraff. L&F Learning skal behandle søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak.

7.5. L&F Learning har rett til å gjøre endringer i medlemsavgifter, øvrige avgifter og vilkårene.

7.5.1. Ved endring av medlemsavgifter forbeholder L&F Learning seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved øvrige prisendringer vil L&F Learning gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Prisendringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.5.2. L&F Learning forbeholder seg retten til å overføre medlemsavtaler til et annet selskap, og til å overføre eventuelle automatiske betalingstjenester som måtte være inngått i den forbindelse. Ved slike endringer vil L&F learning gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.5.3. Endringer av vilkårene som ikke knytter seg til punkt 7.5.1 og 7.5.2, eller faller innenfor punkt 7.5.4, forbeholder L&F Learning seg retten til å foreta uten forutgående varsling.

7.5.4. Vedtar L&F Learning betydelige endringer som negativt påvirker medlemmet, har medlemmet rett til å si opp sin medlemsavtale. Dette kan skje selv om bindingstiden for medlemsavtalen ikke har utløpt. Ved slike endringer vil L&F Learning gi minst én (1) måneds varsel per e-post/SMS. Endringen vil tre i kraft én (1) måned etter at varselet ble sendt, regnet fra første månedsskifte.

7.5.5. Særskilt oppsigelse i henhold til punkt 7.5.4 kan kun skje ved at medlemmet gir melding til L&F Learning innen fjorten (14) dager før endringene iverksettes. Dette forutsatt at medlemmet ble varslet om endringen(-e) senest én (1) måned før endringene iverksettes. Medlemmet må selv kunne dokumentere at oppsigelse har funnet sted.

7.5.6. Ved oppsigelse i henhold til punkt 7.6.4, avsluttes medlemsavtalen med virkning fra den datoen endringene) iverksettes. Medlemmet skal motta skriftlig bekreftelse fra L&F Learning via e-post eller brev.

7.6. L&F Learning har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid, eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning, dersom medlemmet vesentlig misligholder medlemsavtalen. Som vesentlig mislighold anses blant annet:

7.6.1. Manglende betaling av medlemsavgift og andre avgifter, på tross av inkassovarsel eller annen form for purring.

7.6.2. Brudd på medlemmets plikter i henhold til kapittel 4 som ikke er uvesentlig, herunder at medlemmet unnlater å etterfølge en skriftlig eller muntlig advarsel fra L&F Learning.


8. SERVICE, EKSKLUSIVITET OG ETTERARBEIDER

8.1 L&F Learning skal så langt det lar seg gjøre ikke tilby medlemskap til direkte konkurrerende virksomheter. Unntak er når konkurransen finner sted i områder som ikke er naturlige geografiske. 


8.2 L&F Learning skal så langt det lar seg gjøre ha en gjennomgang av elevene sammen med ledelsen i virksomheten 1 gang i måneden. 


8.3 Eksisterende medlemmer får alltid tilbud om nye kurs, eventer og andre L&F Learning aktiviteter før alle andre.

9. ANSVARSBEGRENSNING, LOVVALG, TVIST OG VERNETING

9.1. L&F Learning er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer L&F learnings treningstilbud til medlemmet, når forholdet ligger utenfor L&F Learnings kontroll og L&F Learning ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet (Force majeure).

9.2. Medlemsavtalen er underlagt norsk lov.

9.3. Tvister mellom medlemmet og L&F Learning skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

9.4. Ved avvik mellom engelsk og norsk versjon av medlemsavtalen, skal sistnevnte gå foran.

Created with